Dziś jest: Wtorek, 02 czerwca 2020 r.

Imieniny: Erazma Marianny

 • 29.02.2020 - XIV Gminny Turniej Tenisa Stołowego o Mistrzostwo Gminy Brzeźnio
 • 29.02.2020 - XIV Gminny Turniej Tenisa Stołowego o Mistrzostwo Gminy Brzeźnio
 • 29.02.2020 - XIV Gminny Turniej Tenisa Stołowego o Mistrzostwo Gminy Brzeźnio
 • 29.02.2020 - XIV Gminny Turniej Tenisa Stołowego o Mistrzostwo Gminy Brzeźnio
 • 29.02.2020 - XIV Gminny Turniej Tenisa Stołowego o Mistrzostwo Gminy Brzeźnio

29.02.2020 - XIV Gminny Turniej Tenisa Stołowego o Mistrzostwo Gminy Brzeźnio

GOPS_projektCUS_logo.jpgCentrum Usług Społecznych w powiecie sieradzkim” realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeźniu - Partnera Projektu

Czytaj więcej...


„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa Inwestująca w obszary wiejskie”

Czytaj więcej...

Wyszukiwarka 

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY FUNKCJONOWANIA INSTYTUCJI PUBLICZNYCH NA TERENIE GMINY BRZEŹNIO

Czytaj więcej...

 • A
 • A
 • A

Sesja Rady Gminy - 28.12.2016

W dniu 28 grudnia 2016 roku (środa) o godzinie 12.00 odbędzie się XXVIII Sesja Rady Gminy Brzeźnio z proponowanym porządkiem obrad:

I. Otwarcie XXVIII Sesji Rady Gminy Brzeźnio, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z XXVII Sesji Rady Gminy.
II. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
III. Interpelacje radnych, zapytania i wolne wnioski.
IV. Informacja o działalności Rady Powiatu.
V. Informacja o działalności Izby Rolniczej.
VI. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. Dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
 2. Dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzeźnio na lata 2016-2030.
 3. Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brzeźnio na lata 2017-2030.
 4. Uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok.
VII. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2016 rok.
VIII. Sprawozdanie z działalności Komisji Gospodarczej za 2016 rok.
IX. Sprawozdanie z działalności Komisji Społeczno - Socjalnej za 2016 rok.
X. Informacja dotycząca działalności Rady Gminy za 2016 rok.
XI. Sprawy różne.
XII.Zamknięcie obrad XXVIII Sesji Rady Gminy.Sesja Rady Gminy - 14.12.2016

W dniu 14 grudnia 2016 roku (środa) o godzinie 12.00 odbędzie się  XXVII Sesja Rady Gminy Brzeźnio z proponowanym porządkiem obrad:

I. Otwarcie XXVII Sesji Rady Gminy Brzeźnio, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z XXVI Sesji Rady Gminy.
II. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
III. Interpelacje radnych, zapytania i wolne wnioski.
IV. Informacja o działalności Rady Powiatu.
V. Informacja o działalności Izby Rolniczej.
VI. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. Zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o współpracy dotyczącego współfinansowania opracowania Katalogu Ofert Inwestycyjnych.
 2. Przyjęcia planu pracy stałych Komisji Rady Gminy Brzeźnio na 2017 rok.
 3. Przyjęcia planu pracy Rady Gminy Brzeźnio na 2017 rok.
 4. Dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
VII. Sprawy różne:
VIII. Zamknięcie obrad XXVII Sesji Rady Gminy.


Sesja Rady Gminy - 31.08.2016

W dniu 31 sierpnia 2016 roku (środa) o godzinie 12.00 odbędzie się XXIV Sesja Rady Gminy Brzeźnio z proponowanym porządkiem obrad:

I. Otwarcie XXIV Sesji Rady Gminy Brzeźnio, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z XXIII Sesji Rady Gminy.

II. Wręczanie stypendiów Gminy Brzeźnio dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

III. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
IV. Interpelacje radnych, zapytania i wolne wnioski.
V. Informacja o działalności Rady Powiatu.
VI. Informacja o działalności Izby Rolniczej.
VII. Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. Zatwierdzenia i realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Brzeźnio na lata 2016-2018.
 2. Przyznawania nagród okolicznościowych w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
 3. Likwidacji samorządowej instytucji kultury – Centrum Rekreacyjno – Szkoleniowego w Kliczkowie Wielkim.
 4. Pozbawienia statusu pomnika przyrody.
 5. Udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sieradzkiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1727E Brzeźnio – Lipno – Etap I od km 0+000 do km 2+ 244,70”.
 6. Udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sieradzkiego na realizację zadań na drogach powiatowych.
 7. Zaliczenia dróg o znaczeniu lokalnym do kategorii dróg gminnych zlokalizowanych na działkach oznaczonych nr geodezyjnymi: 401 obręb geodezyjny Nowa Wieś oraz na działkach nr geodezyjny 230/1, 253 obręb geodezyjny Rozparcelowany Majątek Nowa Wieś.
 8. Uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzeźnio.
 9. Rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy.
 10. Rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy.
 11. Dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
 12. Dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Brzeźnio na lata 2016-2030.

VIII. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I –wsze półrocze 2016 roku.
IX. Informacja o stanie przygotowań placówek oświatowo - wychowawczych do rozpoczęcia roku szkolnego.
X. Sprawy różne.
XI. Zamknięcie obrad XXIV Sesji Rady Gminy.

Pierwszy stopień alarmowy ALFA dla zagrożeń antyterrorystycznyc

Informujemy, że zarządzeniem nr 96 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia stopni alarmowych, na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wprowadzono pierwszy stopień alarmowy ALFA dla zagrożeń antyterrorystycznych oraz drugi stopień BRAVO-CRP dla zagrożeń cyberprzestrzeni.
Wskazane stopnie alarmowe obowiązują od dnia 20 lipca 2016 r. od godz. 00:00 do dnia 1 sierpnia 2016 r. do godz. 23:59.

Wójt Gminy Brzeźnio

/-/ mgr Dorota Kubiak

Trenig SOA (Powstaanie Warszawskie)

Uprzejmie informuję, że w dniu 01 sierpnia 2016 roku w godzinie 1700 w związku z Apelem Wojewody Łódzkiego, upamiętniając 72 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego zostaną włączone syreny alarmowe na budynkach strażnic Ochotniczych Straży Pożarnych.

Syreny wyemitują dźwięk modulowany trwający 1 minutę.
Powyższe stanowić będzie trening Systemu Ostrzegania i Alarmowania na terenie gminy Brzeźnio.

Wójt Gminy Brzeźnio
/-/ mgr Dorota Kubiak

Sesja Rady Gminy - 22.06.2016

W dniu 22 czerwca 2016 roku (środa) o godzinie 12.00 odbędzie się XXIII Sesja Rady Gminy Brzeźnio z proponowanym porządkiem obrad:
I. Otwarcie XXIII Sesji Rady Gminy Brzeźnio, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z XXII Sesji Rady Gminy.
II. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
III. Interpelacje radnych, zapytania i wolne wnioski.
IV. Informacja o działalności Rady Powiatu.
V. Informacja o działalności Izby Rolniczej.
VI. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brzeźnio za 2015 rok.
 2. a) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi Zespół Zamiejscowy w Sieradzu o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego;
  b) dyskusja;
  c) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brzeźnio za 2015 rok.
 3. Udzielenia Wójtowi Gminy Brzeźnio absolutorium za 2015 rok.
  a) odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej dotyczącej wykonania budżetu gminy za 2015 rok;
  b) odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Brzeźnio za 2015 rok z tytułu wykonania budżetu gminy;
  c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi Zespół Zamiejscowy w Sieradzu na temat wniosku Komisji Rewizyjnej o udzieleniu absolutorium;
  d) dyskusja;
  e) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Brzeźnio absolutorium za 2015 rok.
 4. Akt o likwidacji samorządowej instytucji kultury – Centrum Rekreacyjno – Szkoleniowego w Kliczkowie Wielkim.
 5. Udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sieradzkiemu na realizację zadania pod nazwą: „Remont odcinka chodnika w miejscowości Kliczków Mały”.
VII. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy za 2015 rok.
VIII. Informacja o działalności kulturalnej na terenie Gminy.
IX. Sprawy różne.
X. Zamknięcie obrad XXIII Sesji Rady Gminy.


Sesja Rady Gminy - 24.05.2016

W dniu 24 maja 2016 roku (wtorek) o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Brzeźniu odbędzie się XXII Sesja Rady Gminy Brzeźnio z proponowanym porządkiem obrad:

I. Otwarcie XXII Sesji Rady Gminy Brzeźnio, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z XXI Sesji Rady Gminy.

II. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.

III. Interpelacje radnych, zapytania i wolne wnioski.
IV. Informacja o działalności Rady Powiatu.
V. Informacja o działalności Izby Rolniczej.
VI. Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. Sprzedaży nieruchomości zabudowanej kompleksem budynków o przeznaczeniu produkcyjno – mieszkalnym dotyczącej części produkcyjnej.
 2. Sprzedaży nieruchomości położonej we wsi Zapole oznaczonej nr działki 104/6 o pow. 3700 m2.
 3. Uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzeźnio.
 4. Szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadam komunalnymi.
 5. Określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 6. Odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
 7. Ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.
 8. Ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.
 9. Dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
VII. Sprawy różne.
VIII. Zamknięcie obrad XXII Sesji Rady Gminy.
Strony WWW CMS | Pozycjonowanie | Agencja Interaktywna Poznań | Webster-Studio
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Urząd Gminy Brzeźnio
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.